Informace o studiu

Pro koho je studium v ZUŠ určeno

Studium je určeno dětem od pěti let. Nejmenší děti (MŠ a 1. ročník základní školy) do sedmi let věku dítěte jsou zpravidla zařazovány do specializovaného přípravného ročníku. V případě volné kapacity můžeme organizovat i kurzy pro dospělé.

Přijímací zkoušky

probíhají vždy ve dvou dnech na začátku června v budově školy. Termín zkoušek bude upřesněn na internetových stránkách školy . Na přijímací test není potřeba žádná příprava – jde pouze o zjištění základních talentových předpokladů (dítě zazpívá jakoukoliv lidovou písničku, zazpívá učitelem několik zahraných tónů - jedná se o sluchovou analýzu a zatleská po zkoušejícím několik krátkých rytmických úryvků).

Jakékoliv dotazy Vám velice rádi a ochotně zodpovíme telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo při Vaší osobní návštěvě.

Nemůžete-li se dostavit v uvedeném termínu, napište nám nebo zavolejte – domluvíme si s Vámi jiný termín Vaší návštěvy.

Přípravný ročník (jinak též nultý – zkušební)

je specializovaná výuka pro nejmenší muzikanty, nástroj – obor si mohou žáci zvolit podle svého zájmu. Děti v tomto ročníku navštěvují skupinovou přípravnou hudební výchovu, kde si také osvojují základní hudební znalosti a dovednosti.. Na konci školního roku děti absolvují jednoduchý test. Podmínkou k přijetí do 1. ročníku jsou talentové předpoklady žáka, dále také dostatečná kapacita školy ve zvoleném oboru a věk dítěte. Tedy 7 let k 1.9. příslušného školního roku.

Základní studium od 1. ročníku

se liší podle jednotlivých oborů – obvykle se dělí na dva cykly, z nichž první trvá 4–7 let a druhý 4 roky. Žáci absolvují jednu hodinu týdně výuky hlavního oboru (nástroje nebo zpěvu), jednu hodinu týdně předmětu hudební nauka, ve vyšších ročnících pak navštěvují i další předměty – komorní nebo souborovou hru, komorní zpěv a obligátní klavír. Lze studovat i dva hlavní obory současně.

Příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v ZUŠ

Účinnost od 1. 9. 2020

Žáci, (zákonní zástupci žáků) jsou povinni zaplatit příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání ve škole (dále jen „příspěvek“) na I. pololetí nejpozději do 15. září 2020. Sourozenci anebo žáci, kteří navštěvují více oborů, jsou povinni zaplatit druhý příspěvek za vzdělávání nejpozději do 15. října 2020.

Na II. pololetí je splatnost příspěvku do 15. 2. 2021 a sourozenci nebo žáci navštěvující více oborů jsou povinni zaplatit tento příspěvek nejpozději do 15. března 2021. Příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání ve škole se platí bezhotovostním převodem na účet školy. Ve výjimečných případech lze zaplatit v hotovosti příslušnému učiteli hlavního oboru, proti příjmovému dokladu. Každý z žáků obdrží od svého učitele předpis na zaplacení úplaty za vzdělávání, na kterém je uvedeno jméno a příjmení žáka, číslo účtu školy, variabilní symbol VS – (nutno uvádět přesně ke každé platbě, v každém pololetí jiný variabilní symbol) a podle VS je každá platba přesně evidována. Variabilní symbol je pokaždé vygenerován nový na každou platbu a příslušné pololetí školního roku. Podle tohoto předpisu jsou zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci, povinni uhradit příspěvek ve výše uvedených termínech. Nezaplatí-li zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka příspěvek za vzdělávání ve stanoveném termínu, může být žák ze studia vyloučen ředitelem školy dle § 7, bod 2, písmena d), vyhlášky č. 71 o Základních uměleckých školách vydanou MŠMT 9. 2. 2005.

Od 1. 9. 2020 jsou zrušeny slevy školného na druhý obor v ZUŠ.

Slevy na školném lze dosáhnout pouze na základě dlouhodobých mimořádných studijních výsledků až 100%. O poskytnutí této slevy rozhoduje vždy individuálně ředitel školy.

Třetímu sourozenci z rodiny lze poskytnout slevu na jeden obor 50%.

Pokud se rodina nachází v tíživé sociální situaci, může zákonný zástupce žáka požádat písemně ředitele školy do 15. září příslušného školního roku o slevu na školném pro jedno příslušné pololetí školního roku. K této žádosti je třeba přiložit potvrzení ze sociálního odboru o výši rodinných příjmů. Každá taková žádost bude individuálně posouzena a zákonný zástupce obdrží do jednoho týdne písemné rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí slevy na školném.

Rodiče žáků mohou v odůvodněných případech požádat o slevu na školném, ale musí o tuto slevu na školném podat písemnou žádost, nejpozději do 15. září 2020 a 15. února 2021.

Hudební obor :

PHV - kolektivní 220,- Kč měsíčně - 1100,- Kč za pololetí

PHV - individuální 340,- Kč měsíčně - 1 700,- Kč za pololetí

I. cyklus 1. - 7. ročník 340,- Kč měsíčně - 1 700,- Kč za pololetí

2 - 4 žáci v hod. 1. - 7. ročník 260,- Kč měsíčně - 1 300,- Kč za pololetí

II. cyklus 1. - 4. ročník 340,- Kč měsíčně - 1 700,- Kč za pololetí

Taneční obor :

PTV - přípravka 200,- Kč měsíčně - 1000,- Kč za pololetí

I. cyklus 1. - 7. ročník 230,- Kč měsíčně - 1150,- Kč za pololetí

II. cyklus1. - 4. ročník 230,- Kč měsíčně - 1150,- Kč za pololetí

—————————————————

Jakékoliv další informace Vám velice rádi poskytneme při Vaší osobní návštěvě nebo na těchto kontaktech.